https://file.bayunhome.com/ubb_img/4a22da1618a6da88786b86e5ad4ba16b.jpg?src=http://www.ypojie.com/wp-content/uploads/2019/03/bilibili-1.png

修改说明

by 蓝飞扬 // 修改制作
# 解除番剧版权缓存下载限制、已root设备画质限制、会员主题使用限制;
# 去启动广告,去青少年模式弹窗,去番剧页广告,去推荐页信息流广告;
# 修改版权受限按钮为缓存按钮,精简主界面:去游戏中心、会员购等;
# 去应用更新检测,精简部分权限、服务、活动;

下载地址

诚通网盘:https://YPOJIE.pipipan.com/dir/17401394-33502471-3469ac/

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1N2JOlUnFtkskZ6SKaDNeFQ 提取码: 75qv